× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
6 / 5

کشف تقلب و دست کاری در گزارش های مالی

Publisher: سازمان سمت

Author: , ,

Translator: علیرضا رام روز

Printed Page Count : 340

Congress Class : HF5681

Dewey Decimal Classification : 657/3

National Bibliography Number : 6109825

ISBN : 9786000219932

Publish Year : 1398

Digital ISBN : 9786000221324

کد کتاب : 2326

Get Content

PDF 93,500 Toman
Labels:

Book summary

تجربه تقلب های بزرگ انجام شده در سرتاسر جهان نشان می دهد که حسابداری و حسابرسی در زمینه ایجاد شفافیت مالی و ارائه اطلاعات قابل اتکا با چالش های جدی مواجه اند. درواقع برخی از مدیران برای دستیابی به اهداف خود و جلب نظر سرمایه گذاران به تقلب و دستکاری در گزارش های مالی متوسل میشوند. این امر نشان می دهد تمامی دانشجویان، استادان و اهالی حرفه های حسابداری و مالی و رشته های مرتبط باید به دانشی بیش از آنچه تاکنون می آموختند، مجهز شوند.

دانشی که آن ها را با روشهای تقلب و دستکاری در گزارشهای مالی آشنا کند و امکان کشف و پیشگیری از تقلب های مالی را فراهم آورد. کتاب حاضر برای نخستین بار و به طور جامع، با بررسی و تحلیل بزرگترین تقلب های مالی صورت گرفته، این دانش را به خواننده خواهد داد تا گامی در زمینه ارتقای سلامت مالی و حفاظت از سرمایه گذاران، سهامداران و تمامی ذینفعان برداشته باشد.

PDF

93,500 Toman

Volume : 6.2 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 340

Subjects

Content

مقدمه مترجم
بخش اول: پایه گذاری مبانی
فصل اول: 52 سال حقه
فصل دوم: فقط عکسهای رادیولوژی را روتوش کن
بخش دوم: حقه های دست کاری سودها
فصل سوم: حقه شماره 1 دست کاری سودها: ثبت بیش از حد زودهنگام درآمدها
فصل چهارم: حقه شماره 5 دست کاری سودها: ثبت درآمدهای ساختگی
فصل پنجم: حقه شماره 3 دست کاری سودها: افزایش سود با استفاده از فعالیت های ...
فصل ششم: حقه شماره 4 دست کاری سودها: انتقال هزینه های جاری به دوره ای در آینده
فصل هفتم: حقه شماره 2 دست کاری سودها: استفاده از سایر روش ها برای پنهان کردن ...
فصل هشتم: حقه شماره 6 دست کاری سودها: انتقال سود جاری به دوره ای در آینده
فصل نهم: حقه شماره 7 دست کاری سودها: انتقال هزینه های آتی به دوره جاری
بخش سوم: حقه های جریان وجوه نقد
فصل دهم: حقه شماره 1 جریان وجوه نقد: انتقال جریان ورودی وجه نقد تأمین مالی به ...
فصل یازدهم: حقه شماره 5 جریان وجوه نقد: انتقال جریان خروجی وجه نقد عملیاتی به ...
فصل دوازدهم: حقه شماره 3 جریان وجوه نقد: افزایش جریان وجوه نقد عملیاتی از ...
بخش چهارم: حقه های سنجه های کلیدی
فصل سیزدهم: حقه شماره 1 سنجه های کلیدی: نمایش سنجه های گمراه کننده ای که ...
فصل چهاردهم: حقه شماره 5 سنجه های کلیدی: تحریف سنجه های ترازنامه به منظور …
بخش پنجم: حقه های حسابداری تحصیل
فصل پانزدهم: حقه شماره 1 حسابداری تحصیل: افزایش ساختگی درآمد و سودها
فصل شانزدهم: حقه شماره 2 حسابداری تحصیل: متورم سازی جریان وجه نقد گزارش شده
فصل هفدهم: حقه شماره 3 حسابداری تحصیل: دست کاری سنجه های کلیدی
بخش ششم: جمع بندی
فصل هجدهم: فروپاشی
ضمیمه الف: نمونه هایی از شرک تهای داخلی
ضمیمه ب: تقلب در تجارت الکترونیک
فصل نوزدهم: دیدگاه قانونی
منابع
واژه نامه
نمایه

Similar products

More

Comments