× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
2 / 5

تحلیل فرهنگی قالی خشتی چالشتر

Publisher: سازمان سمت

Author:

Congress Class : ‏‫‬‭NK2809

Dewey Decimal Classification : ‏‫‬‭‬‭746/795594

National Bibliography Number : 6109191

ISBN : ‫‭978-600-020779-3

Publish Year : 1398

Digital ISBN : 9786000221140

کد کتاب : 2319

Printed Page Count : 188

Labels:

Book summary

قالی خشتی چالشتر یکی از معروفترین قالی های استان چهارمحال و بختیاری است که شهرت بین المللی دارد.

تاکنون تحقیقاتی که در مورد این قالی ها انجام شده از توصیف فرم و ساختار فراتر نرفته است و چیزی که در این میان کمتر بدان توجه شده مقولات فرهنگی است که منتقل شده است و امروزه شاید برای خالق اثر به خصوص بافندگان هم مبهم و دور از دسترس باشد.

بدین سبب برای نخستین بار در این کتاب سعی شده است تا از رویکرد انسان شناسی هنر برای یافتن ویژگی های فرهنگی قالی خشتی در ابعادی همچون فرم، محتوا، سبک و خلاقیت در جامعه آفریننده اش استفاده شود؛ چراکه هدف مطالعات انسان شناسی هنر، بررسی و قرار دادن هنر در اجتماع و فرهنگی است که در آن خلق شده، مصرف شده یا به نمایش درآمده است.

بر این اساس و با تأکید بیشتر بر حوزه طرح و نقش قالی های خشتی که با بُعد معناشناختی و زیباشناختی رابطه قدرتمندی دارد از انسان شناسی هنر به عنوان یکی از حوزه های بینارشته ای و ابزار شناسایی بهتر قالی خشتی در ساختار فرهنگی چالشتر استفاده و روابط فرهنگی پیرامون این قالی در منطقه تحلیل و بررسی شده است.

کتاب الکترونیکی

51,700 43,945 Toman

Volume : 8.2 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 187

Subjects

Content

پیشگفتار
فصل اول: مروری بر اندیشه انسان شناسی
انسان شناسی و مردمشناسی
گفتار اول: انسان شناسی هنر
گفتار دوم: مردم نگاری
گفتار سوم: مفهوم فرهنگ
فصل دوم: انسان شناسی فرهنگ منطقه چالشتر
گفتار چهارم: کلیات جغرافیایی و تاریخی چالشتر
گفتار پنجم: فرهنگ بومی در منطقه چالشتر
گفتار ششم: توصیف ویژگی های هنر مورد مطالعه
فصل سوم: زیبایی شناختی فرمی و محتوایی قالی خشتی چالشتری
گفتار هفتم: زیبایی شناسی فرمی
گفتار هشتم: زیبای یشناسی محتوایی
فصل چهارم: سبک و خلاقیت
گفتار نهم: سبک بومی در قالی خشتی چالشتر
گفتار دهم: خلاقیت
فصل پنجم: اندیشه نظری مؤلف
منابع

Similar products

More

Comments