× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
1 / 5

دیبای پیروزه

گزیده و شرح متون تاریخی فارسی

Publisher: سازمان سمت

Author:

Printed Page Count : 196

Congress Class : PIR3374‬

Dewey Decimal Classification : 8‮فا‬0/9

National Bibliography Number : 7308093

ISBN : 9786000220990‬‬

Publish Year : 1399

Digital ISBN : 9786000222536

کد کتاب : 2348

Get Content

PDF 53,900 Toman

Book summary

ضرورت آشنایی دانشجویان ادبیات فارسی با حوزه‌های مختلف ادبی به صورتی تخصصی و در عین حال ساده و دلپذیر بر کسی پوشیده نیست. یکی از زمینه‌های تحقق این آشنایی آگاهی از دانش تاریخ‌نویسی و کتاب‌های مربوط به تاریخ و سرگذشت پیشینیان است. خوشبختانه تاریخ‌هایی که به زبان فارسی در دوره‌های مختلف نوشته شده به همه قلمرو زبان فارسی و نه لزوماً ایران جغرافیایی امروز تعلق دارد؛ قلمروی که از آسیای صغیر (آناتولی یا ترکیه فعلی) و صفحات غرب و جنوب غرب و مرکز ایران کنونی تا خراسان تاریخی و آسیای میانه و شبه‌قاره هند را دربر می‌گیرد.

در بخش معرفی و انتخاب قطعات این کتاب، بنا بر طرح درسی که به این منظور در کمیته برنامه‌ریزی زبان و ادبیات فارسی پیش‌بینی شده بود، به تواریخ فارسی با تأکید بر تاریخ بیهقی پرداخته شده است. به دلیل محدودیت صفحات کتاب به ناگزیر از برخی از تواریخ مهم تنها نام برده و از بعضی هم قطعه یا قطعاتی کوتاه انتخاب کرده‌ایم. قبل از انتخاب قطعه هم به معرفی بسیار کوتاه هر اثر پرداخته شده تا دانشجویان با آگاهی لازم با کتاب مورد بحث روبه‌رو شوند.

PDF

53,900 Toman

Volume : 2.5 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 196

Subjects

Content

پیش سخن مؤلف
بخش اول: مقدمه
فصل اول: پیشینه تاریخ نگاری فارسی
بخش دوم: گزیده و شرح متون تاریخی فارسی
فصل اول: شاهنامه ابومنصوری
قسمتی از متن مقد مه شاهنامه ابومنصوری
فصل دوم : تاریخ طبری؛ گردانیده منسوب به بلعمی
حدیث گیومرت الملک
پادشاهی نوشروان بن قباد
فصل سوم : زین الأخبار
ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمد گردیزی
مقاله اول: اندر تواریخ و اخبار مردمان میان جهان
اندر اخبار ملوک عجم. طبقه اول: پیشدادیان
گیومرث گلشاه
هوشنگ پیشداد
اندر جدول های عیدها و اسباب آن اندر رسم های پنج امت
اندر شرح جشن ها و عیدهای مغان
نوروز
تیرگان
مهرگان
آبریزگان
نوشتن تعویذ گزندگان
سده بزرگ
فصل چهارم: تاریخ سیستان
رفتن یعقوب به هرات و گرفتن هری
آنچه در ذات سیستان موجود است که در سایر شهرها نیست
مولود مصطفی علیه السلام
یعقوب در نیشابور
نبرد با خلیفه و مرگ یعقوب
وفات یعقوب به جندی شاپور
فصل پنجم: سفرنامه ناصرخسرو
بیداری در گوزگانان
دیدار قزوین
در قاهره
آنچه در فَلج گذشت
فصل ششم: تاریخ بیهقی
شیوه بیهقی در نگارش تاریخ
نصیحت بونصر به امیر
وصولِ نامه فتح آمل
چند فروگیری
فروگیری علی قریب
حسنک در راه دار
گزارش بونصر در باب حسنک
آوردن حسنک به دیوان
چند حکایت و عبرت
حکایت بوبکر حصیری
حکایت افشین و بودلف
سرگذشت امیر عادل سبکتگین رضی للَه عنه که میان او و خواجه او که وی .. .
حکایت امیر عادل سبکتگین با آهو ماده و بچه او و ترحم کردن بر ایشان و خواب دیدن
موسی و بره
عمرو لیث
یعقوب در نیشابور
سیل غزنین
جشن مهرگان
حکایت فضل برمکی و یحیی علوی
تفصیل هدیه علی عیسی به هارون
خا تمه کار علی عیسی در خراسان
هدیه های سوری
فصل هفتم: راحة الصّدور
شرح حال سلطان محمد بن ملکشاه
پهنای مملکت نظام الملک
فصل هشتم: سیرت جلال الدین مینکبرنی
ذکر بعضی از سیر و صف سلطان جلاالدین وتوقیعات و خطابات او با دارالخلافه و سایر ملوک
فصل نهم: نفثه المصدور
فصل دهم: تاریخ جهانگشای جوینی
ذکر استخلاص بخارا
فصل یازدهم: تاریخ وصّاف
فصل دوازدهم: تاریخ عالم آرای عبّاسی
دربیان صرف همّت والای همایون به آوردن آب کُرنگ به سوی صفاهان به توفیق و ...
فصل سیزدهم: درّه نادره
در بیان تدرّج بال و ترقی احوال نادرشاه
در بیان تسخیر مشهد مقدّس
فصل چهاردهم: ناسخ التواریخ
وقایع سنه یک هزار و دویست و بیست و پنج هجری و ملاقات قائم مقام با سردار روسیه
فهرست منابع مقدّمه و حواشی
واژه نامه

Similar products

More

Comments