× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
1 / 5

سرپرستی مددکاری اجتماعی

زمینه ها و مفاهیم

Publisher: سازمان سمت

Author: ,

Translator: سید احمد حسینی , افشین جاوید نسب

Printed Page Count : 214

Congress Class : ‫‭HV40/54‫‭/ت5س4 1390

Dewey Decimal Classification : ‫‭361/30683‬

National Bibliography Number : 2485652

ISBN : 9789645306616

Publish Year : 1390

Research Group Code : 30

Digital ISBN : 978-600-02-0813-4

کد کتاب : 1507

Book summary

سرپرستی در مددکاری اجتماعی، فرایندی توانمندساز است. اصول سرپرستی، مددکاران اجتماعی را توانا می کند که بینش خود را عملی کنند و رسالت مددکاری اجتماعی را برای ارتقاء کارآمدی حرفه ای، روحیه کارکنان و رضایت شغلی، به روشنی بیان کنند تا کیفیت خدمت رسانی به مددجویان بهبود یابد. کتاب حاضر نخستین اثری است که در حوزه سرپرستی کارمندان در دسترس خوانندگان فارسی زبان قرار گرفته است و ضمن توجه به سرپرستی دانشجویان، تفاوتهای عمده سرپرستی دانشجویان و کارمندان را نیز بررسی کرده است. در این کتاب خواننده فارسی زبان برای نخستین بار با اصطلاح بازیهای سرپرستی آشنا می شود و مددکار با آگاهی از این بازیها، رابطه خود را با سرپرست/ کارورز، بازشناسی می کند.

TextBook

61,600 Toman

Volume : 1.2 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 176

Subjects

Content

پیشگفتار مترجمان
قدردانی و تشکر نویسنده
دربارة نویسنده
پیشگفتار ویراستار انگلیسی
دیباچه
فصل اول: تاریخچه، تعریف و هدفهای سرپرستی مددکاری اجتماعی
تاریخچة سرپرستی مددکاری اجتماعی
1-ریشه های مدیریتی سرپرستی مددکاری اجتماعی
2- تغییر محتوا: تغییری در جهت کارکرد آموزشی
3- تأثیر نظریه و روشهای عملی
4- بحث بین سرپرستی نامحدود و عملکرد مستقل
5- بازگشت به ریشه های مدیریتی در عصر پاسخ گویی
توسعة سرپرستی مددکاری اجتماعی
تعریف سرپرستی مددکاری اجتماعی
1- رویکرد هنجارگرایانه
2- رویکرد تجربه گرایانه
3- رویکرد عمل گرایانه
سرپرستی فردی، سرپرستی حرفه ای و سرپرستی سازمانی
هدفهای سرپرستی مددکاری اجتماعی
فصل دوم: الگوهای نظری سرپرستی مددکاری اجتماعی
الگوهای سرپرستی مددکاری اجتماعی
نظریة عملکرد به منزلة الگوی سرپرستی
الگوهای ساختاری ـ کارکردی
الگوهای مؤسسه
الگوهای فرایند تعاملی
الگوی مشارکت فمینیستی
آخرین پیشرفتهای علمی سرپرستی مددکاری اجتماعی
فصل سوم: ساخت یک الگوی جامع سرپرستی مددکاری اجتماعی درون بافت فرهنگی
فلسفه و اصول
تعاملات بین فردی
ارتباط با اهداف مؤسسه
استفاده از اقتدار، تبادل اطلاعات و بیان احساسات
بازتاب ارزشهای شخصی و حرفه ای
نظارت بر عملکرد شغلی، اعطای دانش و مهارتها و حمایت عاطفی
هدفهای بلندمدت و هدفهای کوتاه مدت
مشارکت چهار بخش: مؤسسه، سرپرست، کارورز و مددجو
رابطة سرپرستی
مؤسسه، سرپرست، کارورز و مددجو
مؤسسه و سرپرست
فرایند سرپرستی: تعامل بین سرپرست و کارورز
کارورز و مددجو
مددجو و مؤسسه
فرهنگ به منزلة زمینه ای برای سرپرستی
الزامات سرپرستی مددکاری اجتماعی
فصل چهارم: زمینه های سرپرستی
زمینة فیزیکی
زمینة میان فردی
زمینة فرهنگی
زمینة روان شناختی
زمینه ای کل نگرانه برای سرپرستی
فصل پنجم: کارکردهای مدیریتی
عملکرد شغلی
عملکرد شغلی همچون استاندارد
عملکرد شغلی همچون رفتار
عملکرد شغلی همچون فرایند
عملکرد شغلی همچون سازة اجتماعی
عملکرد کارمندان
کیفیت خدمت
عملکرد سازمانی
سرپرست در مقام مدیر
انتقال از مددکار اجتماعی پیشگام به سرپرست
استفاده از اقتدار: تغییر از اقتدار حرفه ای به اقتدار سازمانی
سبک تصمیم گیری: از پیگیری بهینه تا حمایت کافی
رابطه گرایی: از کمک تا نظارت
نتیجه گرایی: از اثربخشی خدمت تا کارآمدی هزینه
همکارگرایی: از هم ترازی تا سلسله مراتبی
فصل ششم: کارکردهای آموزشی و حمایتی
ویژگیهای سرپرستی آموزشی
بازخورد دادن
سرپرستی حمایتی
فشار و فرسودگی
مرحلة 1: شور و شوق اولیه
مرحلة 2: روزمرگی زودرس
مرحلة 3: دودلی
مرحلة 4: رکود، فروپاشی یا بازیابی
جنسیت: کار با سرپرستهای زن و مرد
تنوع: مسائلی در باب سرپرستی بین فرهنگی
فصل هفتم: مسائل قدرت بین سرپرست و کارورز
ماهیت قدرت و اقتدار
تفاوتهای بین قدرت و اقتدار
منابع قدرت و اقتدار
هنر استفاده از قدرت و اقتدار
بازیهای قدرتِ سرپرست و کارورز
بازیهای سرپرست
بازی استعفا
بازیهای قدرت
بازیهای کارورز
دخالت در سطوح درخواست
بازتعریف رابطه
کاهش نابرابری قدرت
کنترل وضعیت
چگونه با بازیهای قدرت مقابله کنیم؟
فصل هشتم: مراحل، راهبردها و مهارتهای سرپرستی
مراحل فرایند سرپرستی
مراحل تکاملی سرپرست
مراحل تکاملی کارورز
مراحل تکاملی فرایند سرپرستی
مرحلة مقدماتی
مرحلة شروع
مرحلة کار
مرحلة پایانی
رابطة بین سرپرست و کارورز: تحلیل تبادلی
سرپرستی گروهی
مزایا
معایب
فصل نهم: برنامه ریزی و آماده سازی
محیط فیزیکی
قرارداد
چه انتظاری از هم داریم؟
چه چیزی به یکدیگر می توانیم بدهیم؟
آیا هدفهای ما یکی است؟
چگونه می توانیم به هدفهایمان دست یابیم؟
چه محدودیتهایی وجود دارد؟
چگونه متوجه خواهیم شد که به هدفها دست یافته ایم؟
دستور جلسه ها و سوابق
مدت زمان و تعداد
محتوای بحث
ملاحظات و الزامات
فصل دهم: آخرین پیشرفتهای پژوهشی در سرپرستی مددکاری اجتماعی
مروری بر مطالعات پژوهشی
معیارِ گزینش ادبیاتِ پژوهشِ تجربی
روالهای گزینش
پژوهشگران
تمرکز پژوهش
نقد ادبیات پژوهشی موجود در سرپرستی مددکاری اجتماعی
موضوعهای پژوهشی
روشهای نمونه گیری
طرح پژوهش
روشهای تحقیق
ارتباط با نظریه پردازی
دستور کار تحقیق برای آینده
از واقعیت تا ایدئال
سرپرستی مددکاری اجتماعی: تأملی شخصی
منابع
واژه نامه
واژه نامه توصیفی
نمایه

Similar products

More

Comments