× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
4 / 4.3

اکتساب مهارت در ورزش

تحقیق، نظریه و کاربرد

Publisher: سازمان سمت

Author: ,

Translator: محمد صحبتی ها , محمد سلیمانی راد , مجید پهلوان یلی

Scientific Editor: مهدی شهبازی

Printed Page Count : 530

Congress Class : ‏‫‬‮‭GV۵۵۸‏‫‭‏‫‭/‮الف‬۶ ۱۳۹۷

Dewey Decimal Classification : ‏‫‬‮‭‬‭‬‮‭۷۹۶/۰۷

National Bibliography Number : 5504692

ISBN : 9786000206437‬‬

Publish Year : 1397

Digital ISBN : 978-600-02-1945-1

کد کتاب : 2215

Labels:

Book summary

حیطه اکتساب مهارت با توجه به علاقة زیاد به فرایندهای یادگیری و کاربردهایشان در انواع رشته ها و حرفه های مختلف (مثلاً توانبخشی/ پزشکی، علم کامپیوتر، روانشناسی، مهندسی و ورزش) در دوره پرهیجانی قرار دارد. به علاوه، پیشرفتهای فنی درک و فهم سازوکارهای زیربنایی یادگیری (مثلاً تصویربرداری از مغز و دستگاه های تحریک، ابزارهای اندازهگیری فیزیولوژیکی و همکنشگرهای رباتیک) را تسهیل کرده است.

این پیشرفت ها در تکنولوژی، دانشمندان را قادر ساخته است که به همین اندازه درصدد طرح سؤال های دقیق اثرگذار بر نظریه ها، تحقیقات و تمرینات کاربردی باشند. اهداف اصلی تدوین این کتاب عبارت است از:
تحریک و ترغیب علاقه پژوهشی؛
ارائه منبعی برای دانشجویان یادگیری حرکتی در کلاسهای کارشناسی و کارشناسی ارشد؛
ارائة منبعی برای تمرین دهندگان که به دنبال به کارگیری یک چارچوب مبتنی بر شواهد برای هدایت عمل مربیگری هستند.

PDF

28,500 Toman

Volume : 8.7 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 1

وزن : 734.32

Subjects

Content

مقدمه مترجمان
پیشگفتار
بخش اول: نحوه عرضه اطلاعات
فصل اول: نقش ها و کاربردهای بازخورد افزوده در اکتساب مهارت های حرکتی
فصل دوم: کمی تلفیق کنید: چگونگی برنامه ریزی تمرین مشاهده ای
فصل سوم: تأثیر کانون توجه بر کارایی حرکت
فصل چهارم: پیشرفتهایی در یادگیری حرکتی ضمنی
بخش دوم: بهینه سازی شرایط تمرین
فصل پنجم: تداخل ضمنی: تعمیم پذیری و محدودیت ها
فصل ششم: تصویرسازی ذهنی، مشاهده عمل، و یادگیری مهارت
فصل هفتم: پویایی بوم شناختی و طرح ریزی یادگیری حرکتی در ورزش
فصل هشتم: بازنمایی، تولید و انتقال توالی های حرکت ساده و پیچیده
فصل نهم: پژوهشی در باب هدایت بدنی: اصول کمکی و شواهد حمایتی
بخش سوم: موضوعاتی در باب یادگیری حرکتی
فصل دهم: یادگیری حرکتی از منظر انگیزشی
فصل یازدهم: تحکیم مهارت حرکتی
فصل دوازدهم: دوره های بحرانی، دوره های حساس و آمادگی برای یادگیری مهارت حرکتی
فصل سیزدهم: سازوکار های اجرای ماهرانه عمل مشترک
فصل چهاردهم: یادگیری مهارت حرکتی و نوروویزیولوژی آن
بخش چهارم: اجرای ماهرانه
فصل پانزدهم: توسعه مهارت در ورزش
فصل شانزدهم: رفتار پیش بینانه و اجرای ماهرانه
فصل هفدهم: خبرگی ادراکی: چه چیز میتواند آموزش داده شود؟
فصل هجدهم: شناخت تجسمی: از زمین بازی به کلاس درس
فصل نوزدهم: مهار تهای ویژه: عمومیت و اختصاصی بودن در یادگیری حرکتی
بخش پنجم: تحقیق، نظریه و تمرین: چالش ها و راه حلها
فصل بیستم: تبدیل نظریه به تمرین: فعالیت عملی با ورزشکاران
فصل بیست ویکم: فعالیت در محیط (نیمکره جنوبی)
نمایه

Similar products

More

Comments

98915****2419

برای من که چیزهای جدید یاد گرفتم

1399-2-20 18:31:24

پاسخ
98912****9684

توصیه می کنم نخرید.
کتابی هست که بعد از یک مدت اش خسته می شوید

1398-6-27 21:56:37

پاسخ