× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

علوم قرآنی (جلد اول)

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 238

کنگره : ‫‬‭BP69/5‫‬‭/ف24ع8 1392

دیویی : ‫‬‭297/15

کتابشناسی ملی : ‫3308009‬

شابک : 9789645309099

سال نشر : 1392

کد گروه پژوهشی : 8

شابک دیجیتال : 978-600-02-0849-3

کد کتاب : 1706

خلاصه اثر

علوم قرآنی علومی هستند که در خدمت شناخت لفظ و معنای قرآن اند، مثل محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مکی و مدنی و ... . یکی از علوم قرآنی، علم ادوات قرآن است که به پرکاربردترین واژه های قرآن می پردازد؛ واژه هایی که بسامد اکثر آنها به چندهزار بار می رسد؛ و علاوه بر آن، در معنای آیه نیز نقش بسیار مهمی ایفا می کنند، به طوری که بی توجهی به آنها سبب برداشتهای نادرست می شود.

کتاب دیجیتال

70,400 تومان

حجم : 1.1 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 244

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
بخش اول: علوم قرآنی
فصل اول: آشنایی با علوم قرآنی و منابع آن
معنای لغوی علوم قرآن
الف) علوم
ب) قرآن
معنای اصطلاحی علوم قرآن
مباحث علوم قرآن
جایگاه علوم قرآن در بین علوم دینی
رده بندی علوم دینی
پرسش
کتب معرفی کننده منابع علوم قرآنی
تمرین
أقسام منابع علوم قرآنی
1- مجموعه های روایی
2- مقدمه تفاسیر
تمرین
3- تک نگاریهای علوم قرآنی
تمرین
4- کتب جامع و مستقل علوم قرآن
آشنایی با مشهورترین مجموعه های علوم قرآنی
1- البرهان فی علوم القرآن از زرکشی
2- الإتقان فی علوم القرآن از جلال الدین سیوطی
4- مباحث فی علوم القرآن از صبحی صالح
5- البیان فی تفسیر القرآن از آیت الله ابوالقاسم خویی
6- التمهید فی علوم القرآن از محمد هادی معرفت
پرسش
تمرین
آشنایی با علوم قرآنی و منابع آن
1- مفردات قرآن
الف) غرائب قرآن
پرسش
تمرین
ب) وجوه قرآن
پرسش
تمرین
ج) مُعَرّبات قرآن
پرسش
تمرین
2- اعجاز قرآن
پرسش
تمرین
3- علم قرائت
تعریف علم قرائت
علل اختلاف قرائات
انواع اختلاف در قرائات
اختلاف قرائات و تفسیر
کتابهای قرائت
پرسش
تمرین
4- محکم و متشابه
اقسام معنای لفظ
اقسام تشابه
کتب علم محکم و متشابه
پرسش
تمرین
5- اسباب نزول
اقسام اسباب نزول
اعتبار اسباب نزول
نقش اسباب نزول در تفسیر
عموم لفظ یا خصوص سبب
فواید اسباب نزول
منابع علم اسباب نزول
پرسش
تمرین
6- اعراب قرآن
اعراب جملات
اقسام جمله
منابع اعراب قرآن
پرسش
تمرین
7- ناسخ و منسوخ
نسخ در لغت
نسخ در اصطلاح
شروط نسخ
نسخ در روایات
مهم ترین منابع نسخ
پرسش
تمرین
8- مکی و مدنی
تعریف مکی و مدنی
روش شناخت قرآن مکی و مدنی
فواید شناخت قرآن مکی و مدنی
منابع بحث مکی و مدنی
پرسش
تمرین
9- تحریف ناپذیری قرآن
اقسام تحریف
ریشه قول به تحریف
نمونه روایات تحریف
دلایل عدم تحریف
نظر علمای بزرگ در طول تاریخ
منابع تحریف ناپذیری قرآن
پرسش
تمرین
بخش دوم: أدوات قرآن
فصل اول: ادوات حرفی
مقدمه
تعریف حرف
وجه تسمیه حرف
اقسام حرف از لحاظ عمل
تضمین و معنای حروف
استعاره حروف
پرسش
1- همزه (أ)
اول) استفهام
دوم) تسویه
سوم) حرف مضارعه
چهارم) همزه وصل
پرسش
تمرین
2- اذاً (إذَن)
پرسش
3- ألا
پرسش
تمرین
4- إلی
پرسش
تمرین
5- أم
پرسش
تمرین
6- أمّا
پرسش
تمرین
7- إمّا
پرسش
تمرین
8- إنْ
پرسش
تمرین
9- أنْ
وجوه «أن»
پرسش
تمرین
10- إنَّ
حرکت همزه «انّ»
موارد کسر همزه «انّ»
پرسش
تمرین
11- أنَّ
موارد جواز فتح و کسر همزه
پرسش
تمرین
12- أو
وجوه «أو»
پرسش
تمرین
13- إی
پرسش
14- باء
پرسش
تمرین
15- بل
پرسش
تمرین
16- بلی
پرسش
تمرین
17- ثُمَّ
پرسش
18- حتی
پرسش
تمرین
19- ربَّ
پرسش
20- سین
پرسش
21- سوف
پرسش
22- علی
پرسش
تمرین
23- عن
معانی «عن»
پرسش
تمرین
24- فاء
پرسش
تمرین
25- فی
پرسش
تمرین
26- قد
پرسش
27- کَأنَّ
معانی «کأنَّ»
پرسش
تمرین
28- کَلاّ
معانی کلاّ
پرسش
29- کَی
پرسش
30- حرف لام (لَِ) مفرده
اول) لام عامل
دوم) لام ناصبه
سوم) لام جازمه
چهارم) غیر عامل
پرسش
تمرین
31- لا
پرسش
تمرین
32- لاتَ
پرسش
33- لکن
پرسش
تمرین
34- لکنَّ
معنای استدراک
فرق بین «بل» و بین «لکن» و «لکنَّ»
پرسش
35- لعلّ
معانی «لعلّ»
پرسش
تمرین
36- لَم
پرسش
37- لن
پرسش
38- لو
پرسش
تمرین
39- لولا
پرسش
تمرین
40- لَوما
وجوه «لوما»
پرسش
41- لیت
پرسش
42- مّ
43- مِن
پرسش
تمرین
44- نَعَم
پرسش
تمرین
45- هاء ساکن
پرسش
46- هل
پرسش
47- یای مشدَّده
پرسش
48- یاء
فصل دوم: ادوات مشترک بین حرف و اسم
1- الف
الف) حرفیه
ب) اسمیه
پرسش
تمرین
2- «إذ»
الف) حرفیه
ب) اسمیه
پرسش
تمرین
3- «اذا»
الف) حرفیه
ب) اسمیه
پرسش
تمرین
4- «ال»
اول) حرفیه
دوم) اسمیه
پرسش
تمرین
5- إلاّ
الف) حرفیه
ب) اسمیه
پرسش
تمرین
6- تای مفرده
الف) حرفیه
ب) اسمیه
پرسش
تمرین
7- کاف مفرده (ﮐَ)
الف) حرفیه
ب) اسمیه
پرسش
تمرین
8 - لَمّا
الف) حرفیه
ب) اسمیه
پرسش
تمرین
9- ما
الف) حرفیه
ب) اسمیه
پرسش
تمرین
10- نون مفرده
الف) حرفیه
ب) اسمیه
پرسش
تمرین
11- ها
الف) حرفیه
ب) اسمیه
پرسش
12- واو
الف) حرفیه
ب) اسمیه
پرسش
تمرین
13- یای مخفَّفه
الف) حرفیه
ب) اسمیه
پرسش
تمرین
فصل سوم: أسماء
1- أنـَّی
پرسش
تمرین
2- أینَ
پرسش
تمرین
3- أیّ
پرسش
تمرین
4- بین
پرسش
تمرین
5- حاشا
پرسش
6- حیث
پرسش
تمرین
7- دون
8- ذا
پرسش
9- ذو
پرسش
10- ذات
معانی «ذات»
پرسش
تمرین
11- رُوَید
پرسش
12- سَواء
پرسش
13- سُوی
پرسش
14- عِند
پرسش
15- غَیر
پرسش
تمرین
16- کأیِّنْ
پرسش
تمرین
17- کل
پرسش
تمرین
18- کِلا و کِلتا
پرسش
19- کَم
پرسش
تمرین
20- کَیفَ
پرسش
تمرین
21- لَدُنْ
فرق «لَدُن» و «عند»
پرسش
تمرین
22- لَدَی
فرق «لدی» و «عند»
فرق «لدن» و «لدی»
پرسش
تمرین
23- ماذا
پرسش
24- متی
پرسش
25- مع
پرسش
26- مَن
پرسش
تمرین
27- مَهما
پرسش
28- «هَلُمَّ»
پرسش
29- هَیتَ لَک
پرسش
30- هَیهاتَ
پرسش
31- وَی
پرسش
32- وَیْل
پرسش
تمرین
کتابنامه
نمایه اعلام
نمایه موضوعی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات